Přehled

English version below

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO a.s. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. ŠKODA AUTO Vysoká škola sídlí, stejně jako společnost ŠKODA AUTO a.s., v Mladé Boleslavi a s pobočkou v Praze. ŠKODA AUTO Vysoká škola je dynamicky se rozvíjející vysoká škola, která úspěšně prošla  v roce 2014 akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní mezinárodní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů.

VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK NA KATEDRU LOGISTIKY, KVALITY A AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY SE SPECIALIZACÍ NA OPERAČNÍ VÝZKUM

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník na Katedru logistiky, kvality a automobilové techniky se specializací na operační výzkum.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

 • dosažené vzdělání Ph.D. (případně Ph.D. studium před dokončením) se specializací na operační výzkum a uplatnění exaktních metod pro podporu rozhodování v průmyslovém podniku
 • zkušenosti s vedením nebo participací na výzkumných projektech a projektech smluvního výzkumu
 • aktivní publikační činnost v mezinárodních časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus v dané specializaci během posledních pěti let
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost německého jazyka výhodou

NABÍZÍME:

 • prostředí dynamicky se rozvíjející univerzity s rostoucími objemy smluvního výzkumu a s ambicí získat akreditaci doktorského studia
 • stabilitu garantovanou zakladatelem a hlavním partnerem univerzity ŠKODA AUTO a.s.
 • atraktivní finanční podmínky a pestrou nabídku benefitů
 • práci v částečném režimu Home Office
 • nástup po dohodě

Svůj životopis a seznam publikovaných prací a řešených projektů zašlete na níže uvedenou adresu nebo e-mail do 15. 12. 2018.

Mgr. Kateřina Kučerová
E-mail: katerina.kucerova@savs.cz
Tel.: 730 803 111
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav


ŠKODA AUTO UNIVERSITY was founded in 2000 by ŠKODA AUTO a.s. It is the only university in the Czech Republic, established by a large multinational company. ŠKODA AUTO UNIVERSITY is based in Mladá Boleslav, as well as ŠKODA AUTO a.s., and has a branch office in Prague. ŠKODA AUTO UNIVERSITY  is a dynamically developing university that successfully underwent the accreditation process of the Accreditation Council for Business Schools and Programs in 2014 and gained the prestigious international institutional accreditation of ACBSP according to all its standards.

RESEARCHER FOR THE DEPARTMENT OF LOGISTICS, QUALITY AND AUTOMOTIVE TECHNOLOGY WITH SPECIALIZATION IN OPERATIONAL RESEARCH

The Rector of ŠKODA AUTO Vysoká škola announces the selection procedure for the position of Researcher at the Department of Logistics, Quality and Automotive Technology, specializing in Operational Research.

QUALIFICATION REQUIREMENTS:

 • Ph.D. (or Ph.D. studies before graduation), specialization in operational research and applying exact methods to support decision-making in an industrial enterprise
 • experience with management or participation in research projects and contractual research projects
 • active publishing indexed in the Web of Science and Scopus databases in a given specialty during the last five years
 • English language proficiency (writing, speaking), German is an advantage

WE OFFER:

 • A dynamically developing university environment with an increasing volume of contractual research and an ambition to obtain accreditation for doctoral studies
 • stability guaranteed by the founder and main university partner, ŠKODA AUTO a.s.
 • an attractive salary package and a wide range of benefits
 • partial Home Office arrangement
 • accession by agreement

Send your curriculum vitae and the list of published papers and solved projects to the address below or e-mail to 15. 12. 2018:

Mgr. Kateřina Kučerová
E-mail: katerina.kucerova@savs.cz
Tel.: +420 730 803 111
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav