Přehled

Relativně častým a velmi dobře využitelným sekundárním produktem mnoha chemických výrob jsou chemostádrovce. Některé z nich jsou dále bez úprav využitelné obdobně jako produkty z odsíření spalin energetických provozů. Zbývá však více než 70 % chemosádrovce, které díky svým vlastnostem využívat nelze a jsou tak bez užitku deponovány.
Cílem disertační práce je popsat proces krystalizace chemosádrovců z různých zdrojů, pochopit, objasnit a popsat proces krystalizace. Zaměřit se na vztah mezi prostředím, podmínkami, složením roztoku a výslednými vlastnostmi krystalizačního produktu (chemosádrovce). Ověřit tyto mechanismy experimentálně a zaměřit se na sledování velikosti a tvaru vzniklých krystalů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti.

A relatively frequent and very useful secondary product of many chemical productions are chemostats. Some of them can also be used without modification, similar to products from the desulfurization of flue gas from power plants. However, there remains more than 70% of chemogypsum, which due to its properties cannot be used and is thus deposited without use. The aim of the dissertation is to describe the crystallization process of chemogypsum from various sources, to understand, clarify and describe the crystallization process. Focus on the relationship between the environment, conditions, composition of the solution and the resulting properties of the crystallization product (chemogypsum). Verify these mechanisms experimentally and focus on monitoring the size and shape of the formed crystals, their physical and chemical properties.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346