Přehled

Hydrogely představují velmi užitečný materiál pro biomedicínské aplikace – např. jako nosič léčiv nebo model extracelulární matrice či prostředek pro tkáňové inženýrství. Napodobují reálná biologická prostředí jako jsou tkáně nebo extracelulární matrice. Ta jsou v základu tvořena síťovou kostrou, do níž jsou vloženy vláknité makromolekulární struktury.
Disertace se po výchozí rešerši zaměří na přípravu modelových hydrogelů s inkorporovanými vláknitými strukturami a zkoumání jejich vlivu na vlastnosti takto vytvořených hydrogelů. Obě složky výsledného kompozitu budou voleny ze dvou skupin biopolymerů – polysacharidů a bílkovin. Podrobně bude studován vliv vláken na vlastnosti hydrogelů významné pro jejich možné aplikace v oblasti biomedicíny a dopravy léčiv, tedy především na reologické a transportní vlastnosti, s ohledem na trojrozměrnost struktury, v níž jsou reálné buňky usazeny, jíž jsou reálné tkáně tvořeny. Výsledky budou diskutovány z hlediska přípravy hydrogelů s vlastnostmi vhodnými pro požadovanou aplikaci v oblasti medicíny a povedou k formulaci konkrétního složení a postupu přípravy materiálu pro dané použití.

Hydrogels represent a versatile platform for a variety of biomedical applications – for example, in the drug delivery, as extracellular matrix models, or in tissue engineering. They mimic real biological environment like tissues or extracellular matrix. Such biological environments are essentially formed by a network skeleton in which fibrous structures are embedded.
PhD study will start with a sufficiently thorough literature search and then will focus on preparation of hydrogels with incorporated fibrous structures and on investigation of the influence of the fibers on the properties of resulting hydrogels. Both constituents of the final composite will be selected from two biopolymer groups – polysaccharides and proteins. The effect of the fibrous structures on the properties of hydrogels, which are important for their potential applications in the field of biomedicine and drug delivery, will be studied in detail. Particularly rheological and transport properties will be addressed, taking into account the 3D structure of real cell environments or real tissues. Results will be discussed from the viewpoint of preparing hydrogels with properties tailored to a specific medical application and should lead to formulation of concrete composition and preparation procedure of a material suitable for a given application.

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Vojtěch Enev, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346