Přehled

Potravinářský průmysl generuje velké množství pevného odpadu na bázi polymerních materiálů, který vzniká například při použití polymerů jakožto potravinářských obalů. V posledních letech je snaha nahradit resistentní syntetické polymery biologicky odbouratelnými materiály především na bázi polyesterů. Cílem této disertační práce bude prostudovat biodegradace těchto materiálů v rozličných prostředích, posoudit mechanismus a kinetiku jejich rozkladu v kontextu diversity a aktivity přítomné mikroflóry, identifikovat hlavní mikrobiální činitele zapojené do biodegradačních procesů a také se zaměřit na rizika spojené s potenciálním vznikem mikroplastů a to včetně posouzení jejich stability v daných prostředích.

The food industry generates a significant amount of solid waste composed of polymeric materials, particularly arising from the use of polymers in food packaging. In recent years, there has been an effort to replace resistant synthetic polymers with biodegradable materials, primarily based on polyesters. The objective of the proposed dissertation is to investigate the biodegradation of these materials in various environments, assess the mechanism and kinetics of their decomposition in the context of diversity and activity of the present microflora, identify the main microorganisms involved in biodegradation processes, and also focus on the risks associated with the potential formation of microplastics, including an assessment of their stability in specific environments.

Název programu: Potravinářská chemie
Školitel: prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346