Přehled

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademického místa

Odborný asistent/asistent
Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK
(1 místo úvazek 0,1)

Kvalifikační požadavky:
– vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru otorinolaryngologie, minimální délka odborné praxe 5 let po získání specializované způsobilosti, zahájení či možnost zahájení doktorského studia, vědecká a publikační činnost, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, znalost anglického jazyka, morální bezúhonnost.

Předpokládaný nástup: dohodou

Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK v Praze. Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, a souhlasem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu personalni@lf3.cuni.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo Odborný asistent/asistent Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK č.j.: 259/2017-UK3LF“.

Zdroj: http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/personalni/vyberova-rizeni/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%A1%2014.%20%C4%8Dervence%202017/D%C4%9Bkan%203.%20LF%20UK%20vypisuje%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20obsazen%C3%AD%20m%C3%ADsta%20Odborn%C3%BD%20asistent-Asistent%20Kliniky%20otorinolaryngologie%20a%20maxilofaci%C3%A1ln%C3%AD%20chirurgie%20%C3%9AVN%20a%203.%20LF%20UK%20(1%20m%C3%ADsto,%20%C3%BAvazek%200,1).pdf