Přehled

Náplní práce bude návrh a syntéza nových organických receptorů s cílem selektivního vázání vybraných biologicky relevantních analytů (kationtů, malých biomolekul aj.) Student se mj. zaměří na oblast nových derivátů crown-etherů (modifikace velikosti kavity, typu heteroatomů v řetězci). U syntetizovaných derivátů bude cíleno na následné studium supramolekulárních vlastností a analytické odezvy komplexace pro potenciální využití v biosenzorických aplikacích.

The thesis will focus on the design and synthesis of new organic receptors with the aim of selective binding of selected biologically relevant analytes (cations, small biomolecules, etc.) The student will focus on the area of new crown-ether derivatives (modification of cavity size, type of heteroatoms in the chain). For the synthesized derivatives, the focus will be on the subsequent study of supramolecular properties and analytical response of complexation for potential use in biosensing applications.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346