Přehled

Navrhovaná práce je zaměřena na studium anomálního Nernstova jevu v různých experimentálních geometriích. Klíčová bude rešerše literatury a znalost fyziky materiálů. Řešitel dále určí několik vhodných způsobů měření, vyrobí součástky z různých materiálů a systematicky změří anomální Nernstův koeficient. Vybrané materiály budou připraveny v CEITEC Nano a řešitel na nich vytvoří součástky pro měření a kvantifikaci anomálního Nernstova jevu. Návrh a testování designu těchto součástek bude hlavním úkolem řešitele. Zaměří se zejména na vliv geometrie, materiálu a experimentálního uspořádání (měření s jednosměrným nebo střídavým teplotním gradientem). Cílem práce je jednak určení anomálního Nernstova jevu ve vybraných materiálech a dále navržení experimentálního uspořádání pro optimální měření tohoto jevu.

The proposed thesis is focused on the study of the anomalous Nernst effect in various experimental geometries. Literature research and knowledge of material physics will be of key importance. The student will determine several suitable methods of measurement, fabricate devices from different materials and systematically measure the anomalous Nernst coefficient. The materials and the devices will be prepared within the CEITEC Nano facility. The main task of the student will be the proposal and testing of the design of these components. It will focus mainly on the influence of geometry, material and experimental setup (measurement with unidirectional or alternating temperature gradient). The aim of the work is to determine anomalous Nernst effect in selected materials and to design an experimental setup for optimal measurement of this phenomenon.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346