Přehled

Děkan Sociálně ekonomické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labemvypisuje výběrové řízení na obsazení místa

docenta/docentky Katedry ekonomie a managementu

 Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1, docent/docentka Obor ekonomika a management

Popis práce/pracovní náplň: 

pedagogická, vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti management a podniková ekonomika
sebevzdělávací aktivity
realizace projektů a dalších činností pro rozvoj pracoviště

Kvalifikační požadavky: 

akademický pracovník s vědeckou hodností docent v příslušném oboru, kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti, výborné jazykové znalosti, prioritní je anglický jazyk, předpoklad dalšího profesního růstu

Výše úvazku: 100%

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme: 

příjemné a klidné pracovní prostředí
zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: 

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.

K přihlášce přiložte:

– motivační dopis

– stručný profesní životopis

– doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech

– přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech – seznam publikační činnosti a grantové činnosti

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše)  zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz.

Bližší informace:  vedoucí Katedry ekonomie a managementu dr. Michaela Jánská, tel. 475 284 729  michaela.janska@ujep.cz

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení,která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.