Přehled

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na místo

vedoucí/ho  

Katedry finančního práva a národního hospodářství

na dobu určitou.

P o ž a d a v k y :

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru Právo,
 • jmenování docentem nebo profesorem,
 • vědecká hodnost CSc., Dr., Ph.D.,
 • nejméně 10 let praxe v oboru,
 • pedagogická a vědecká činnost,
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění,
 • neexistence pracovního úvazku u konkurenční soukromé vysoké školy,
 • předložení koncepce výuky zajišťované katedrou finančního práva a národního hospodářství (povinné i volitelné předměty),
 • předložení koncepce vedení a rozvoje katedry finančního práva a národního hospodářství,
 • zkušenost s formulací a získáváním grantových projektů v rámci českých (např. GAČR) a/nebo mezinárodních rámců (např. Marie Curie, Visegrádský fond, ERC) výhodou,
 • doložená publikační aktivita s vyznačením tří nejvýznamnějších vědeckých publikací; informace o citačním indexu, publikace v impaktovaném  zahraničním periodiku výhodou,
 • aktivní účast na českých a/nebo zahraničních konferencích výhodou,
 • členství v oborově významných zahraničních organizacích výhodou.

Kompletní text inzerátu je k dispozici na zdrojové stránce: https://www.law.muni.cz/content/en/ruzne/volna-mista/vedouci-katedry-financniho-prava-a-narodniho-hospodarstvi-36506/

Zdroj: https://www.law.muni.cz/content/en/ruzne/volna-mista/vedouci-katedry-financniho-prava-a-narodniho-hospodarstvi-36506/