Přehled

Nukleové kyselin a proteiny patří mezi biopolymery, které jsou základními strukturními a funkčními molekulami všech živých organismů. Zatímco nukleové kyseliny v sobě uchovávají genetickou informaci, tak proteiny mají v organismu funkce stavební, transportní, katalytické, regulační, ochranné atd. Proteiny a nukleové kyseliny se také vyskytují prakticky ve všech potravinách z rostlinné a živočišné produkce. Velké nebezpečí u potravin způsobují kontaminace potravin nejrůznějšími patogenními organismy, na druhou stranu celá řada mikroorganismů je využívána v potravinářství cíleně a probiotické bakterie ovlivňují pozitivně mikroflóru tlustého střeva. V rámci tohoto tématu budou využity metody molekulární biologie k charakterizace autenticity, složení potravin, patogenních virů a mikroorganismů s důrazem na patogeny, které mohou být primárně či sekundárně zaneseny do potravinové matrice. Použité metodické postupy mají široké možnosti využití při analýze surovin, potravin a medicínských aplikacích. Předpokládá se spolupráce se zahraničním pracovištěm.

Nucleic acids and proteins are among the biopolymers that are the basic structural and functional molecules of all living organisms. While nucleic acids store genetic information, proteins have structural, transport, catalytic, regulatory, protective functions in the body. Proteins and nucleic acids are also found in most foods from plant and animal production. Contamination of food by various pathogenic organisms causes a great danger in food, on the other hand a number of microorganisms are used in the food industry in a targeted manner and probiotic bacteria have a positive effect on the microflora of the large intestine. Within this topic, molecular biology methods will be used to characterize the authenticity, composition of food, pathogenic viruses and microorganisms with emphasis on pathogens that may be primarily or secondarily introduced into the food matrix. The used methodological procedures have a wide range of uses in the analysis of raw materials, food and medical applications. Cooperation with a foreign workplace is expected.

Název programu: Potravinářská chemie
Školitel: prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346