Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Výzkumnice/výzkumník bude pracovat pod dohledem doc. Marca La Mantii v rámci projektu ERC CZ LL2326 “Jak je možné létání v supratekutině? Zkoumání generování vztlaku v kapalném heliu-4 za účelem identifikace jeho newtonských rysů” zaměřeného na experimentální studium ohraničených proudění kapalného helia-4.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) v oblasti mechaniky tekutin, fyziky nízkých teplot případně v příbuzném oboru ke dni nástupu. Od uchazečů se očekává, že budou obeznámeni s mechanikou tekutin a případně fyzikou nízkých teplot. Předpokládá se také určitá zkušenost se souvisejícími experimentálními technikami jako je vizualizace proudění a zpracování signálu.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • doporučující dopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Zveřejněno: 2023-10-30
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 2 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty