Přehled

Ústav technologie vody a prostředí hledá zájemce o 3 nové pozice juniorních výzkumných pracovníků, kteří se budou podílet na řešení zahajovaných grantových projektů. Předpokládáme, že kandidáti by zároveň nastoupili na nově otevřené pozice PhD studentů ve studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí. 

 
Nástup na pozici ideálně od června 2024, nástup do doktorského studijního programu 1. září 2024.
 
Prosíme o dodání následujících dokumentů na emailové adresy jan.bartacek@vscht.cz a vojtech.kouba@vscht.cz:
• motivační dopis,
• podrobný životopis
• diplomová nebo bakalářská práce
• kontaktní údaje alespoň dvou osob, které můžeme kontaktovat jako reference (jméno, tel. číslo, e-mailová adresa).
 
Žadatelé budou přijímáni průběžně.

1. POZICE

=========

Vědecký pracovník (V4), 40 h týdně po dobu trvání projektu

anglická verze textu – https://tvp.vscht.cz/news/position-1-NEGEV

Téma: Vývoj metod nové generace pro vysoce citlivou a rychlou detekci fekálního znečištění a antibiotické rezistence pro podporu oběhového vodního hospodářství 
Anotace:
Konvenční metody stanovení mikrobiálního znečištění v systému zásobování pitnou vodou jsou založeny převážně na kultivačních metodách s odezvou v řádu desítek hodin (18 až 24 hod), což omezuje schopnost provozovatelů včas reagovat na změny v kvalitě distribuované vody a komplikuje kontrolu při pravidelné údržbě nebo proplachu po haváriích. Pro zvýšení akceschopnosti provozovatelů a snížení rizik ohrožení lidského zdraví, technologických problémů nebo havárií distribučních sítí pitných vod je proto žádoucí vyvinout a popsat analytické metody se zkrácenou odezvou v řádu nejvýše nižších jednotek hodin. Další výzvou je zavést dostatečně citlivou detekci konkrétně pro enterické viry, jelikož i desítky virionů mohou způsobit infekci. Novou výzvou pro vodárenskou infrastrukturu je antibiotická rezistence, kde řada klíčových dat ohledně osudu příslušných genů zcela chybí.
Prvním cílem projektu je vyvinout vysoce citlivou a rychlou detekci patogenních agens ve vodách (vč. norovirů, rotavirů) pomocí inovativního zakoncentrování a RT-PCR, průtokové cytometrie a optimalizované kultivace pro účinnou prevenci a řešení havárií úpraven a distribučních sítí pitné vody (př. Dejvice 2015, Polička 2019). Druhým cílem je zmapovat na vodárnách upravujících povrchovou vodu odstraňování či amplifikaci DNA nesoucí geny antibiotické rezistence, a to včetně opomíjené volně plovoucí extracelulární DNA a fágů, a identifikovat kombinaci a optimální nastavení procesů technologie (i distribuce), což ve výsledku zredukuje obsah genů antibiotické rezistence v pitné vodě.
Student bude veden seniorními pracovníky Ústavu technologie vody a prostředí a Ústavu biochemie a mikrobiologie s expertízou na úpravu a distribuci vod, mikrobiologii pitné vody a detekci virů a antibiotické rezistence. Klíčovou roli pro testování v reálných podmínkách mají v projektu Pražské vodovody a kanalizace.
Identifikace projektu: SS07020223 NEGEV; Metody nové generace pro vysoce citlivou a rychlou detekci fekálního znečištění a antibiotické rezistence pro podporu oběhového vodního hospodářství
Poskytovatel: TAČR – Prostředí pro život
Doba trvání projektu: 2 roky
Finanční podmínky:
Pozice financovaná projektem pokrývá měsíční hrubou mzdu 32 800 Kč (součet tarifu a příplatků z projektu) a projekt trvá do konce června 2026. Po tomto datu se snažíme zajistit další financování.
V případě nástupu do doktorského programu navíc obdrží student stipendium ve výši minimálně 7 700 Kč, které se u naprosté většiny studentů navyšuje při vykázání pedagogických aktivit (3 500 Kč) a při zapojení do vědecké činnosti (2 900 Kč). stipendium se může dále navyšovat na základě vědeckých výsledků. Stipendium bude vypláceno po dobu 48 měsíců.
Požadavky:
– Titul Ing. nebo Mgr. v oboru Chemické/Environmentální inženýrství, Mikrobiologie nebo Bioinformatika. Přihlásit se mohou i kandidáti, kteří s vysokou pravděpodobností dosáhnou titul nejpozději v červnu 2024.
– Prokazatelné znalosti a zájem o biologické procesy a biotechnologie.
– Samostatnost, motivace, proaktivita, otevřenost komunikaci a spolupráci v multioborovém týmu
– Schopnost vědecké práce v kombinaci s praktičností
– Zkušenost s laboratorní prací doložená absolvováním laboratorních kurzů, stážemi nebo jinou předchozí prací.
– Výborná úroveň mluvené i psané angličtiny

2. POZICE

=========

Vědecký pracovník (V4), 40 h týdně po dobu trvání projektu

anglická verze textu – https://tvp.vscht.cz/news/position-2-perfas

Téma: Identifikace a management bodových zdrojů zátěže PFAA v antropogenním vodním cyklu
Anotace:
Perfluoralkylové kyseliny (PFAA) jsou široce využívané a vysoce perzistentní látky, které se akumulují v živých organismech a mohou negativně působit na lidské zdraví (př. onemocnění jater). Prvním cílem projektu je identifikovat bodové zdroje vnosu perfluoralkylových kyselin (PFAA) do antropogenního vodního cyklu. Proto nejprve vyvineme pasivní vzorkovač PFAA pro městské a průmyslové odpadní vody i skládkové výluhy, čímž umožníme managment těchto koncentrovaných zdrojů PFAA před jejich zředěním ve stokové síti a prostředí. Vlastní vzorkovací kampaní popíšeme vliv těchto zdrojů na zátěž PFAA v antropogenním vodním cyklu včetně stokové sítě, ČOV, povrchových vod až po výrobu vod pitných. Dále detailně popíšeme mechanismy odstraňování PFAA na ČOV a pro provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury vytvoříme matematický model, který jim umožní efektivně řešit zátěž PFAA na území ČR.
Vědecký pracovník bude veden seniorními pracovníky Ústavu technologie vody a prostředí se specializacemi na procesy čištění odpadních a úpravu pitných vod, včetně sorpčních procesů a modelování těchto procesů. Analýza PFAA bude zajištěna Ústavem analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha. Vzorkovač bude vyvíjen v laboratoři a následně testován v reálných podmínkách ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi. Matematický model bude vyvíjeny také ve spolupráci s další významnou vodárenskou společností a vývojáři softwaru.
Identifikace projektu: SS07020436 PERFAS; Identifikace a management bodových zdrojů zátěže PFAA v antropogenním vodním cyklu
Poskytovatel: TAČR – Prostředí pro život
Doba trvání projektu: 2 roky
Finanční podmínky:
Pozice financovaná projektem pokrývá měsíční hrubou mzdu 32 800 Kč (součet tarifu a příplatků z projektu) a projekt trvá do konce června 2026. Po tomto datu se snažíme zajistit další financování.
V případě nástupu do doktorského programu navíc obdrží student stipendium ve výši minimálně 7 700 Kč, které se u naprosté většiny studentů navyšuje při vykázání pedagogických aktivit (3 500 Kč) a při zapojení do vědecké činnosti (2 900 Kč). stipendium se může dále navyšovat na základě vědeckých výsledků. Stipendium bude vypláceno po dobu 48 měsíců.
Požadavky:
– Titul Ing. nebo Mgr. v oboru Chemické/Environmentální inženýrství. Přihlásit se mohou i kandidáti, kteří s vysokou pravděpodobností dosáhnou titul nejpozději v červnu 2024.
– Prokazatelné znalosti a zájem o biologické procesy a biotechnologie.
– Samostatnost, motivace, proaktivita, otevřenost komunikaci a spolupráci v multioborovém týmu
– Schopnost vědecké práce v kombinaci s praktičností
– Zkušenost s laboratorní prací doložená absolvováním laboratorních kurzů, stážemi nebo jinou předchozí prací.
– Výborná úroveň mluvené i psané angličtiny

3. POZICE

=========

Vědecký pracovník (V4), 40 h týdně po dobu trvání projektu

anglická verze textu – https://tvp.vscht.cz/news/position-3-aviflu

Téma: Včasné odhalení zdrojů virových epidemií pomocí analýzy environmentálních vzorků
Anotace: 
V poslední době se v humánní i veterinární medicíně stále více uplatňuje koncept tzv. (waste)water-based epidemiology (WBE), kde se provádějí analýzy odpadních vod popř. dalších relevantních materiálů (sedimentů, trusu, povrchových vod) a získaná data se korelují s průběhem různých epidemií a pandemií. Tímto způsobem je možné zavádět systémy včasného varování před vznikem ohnisek nákazy, popř. odhadovat další průběh epidemií.
Cílem tohoto projektu je najít způsob, jak chovatele drůbeže včas varovat před propuknutím nových ohnisek nákazy a zamezit tak nutnosti preventivní likvidace celých chovů, což v posledních letech v rámci České republiky znamená vybíjení stovek tisíc kusů drůbeže ročně. Dílčí cíle projektu jsou (1) navržení metodiky sběru a analýzy vzorků vč. navržení vhodných návazných opatření v chovech při výskytu pozitivních vzorků, (2) identifikace mechanismů primární infekce se zaměřením na roli divoce žijících ptáků a (3) porozumění dynamiky sekundárního šíření nákazy v chovech drůbeže. Student se zapojí do intenzivního vzorkování v chovech drůbeže i ve volné přírodě, analýzy vzorků, a především do analýzy a interpretace dat.
Vedení pracovníka zajistí profesoři z Ústavu technologie vody a Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha, klíčoví odborníci na WBE v ČR. Pracovník bude též velmi těžit ze spolupráce s významnými českými drůbežářskými společnostmi a odborníky na ptačí chřipku ze Státního veterinárního ústavu.
Identifikace projektu: QL24010383 AVIFLU; Včasné odhalení zdrojů nákazy ptačí chřipky pomocí detekce virových částic v environmentálních vzorcích
Poskytovatel: NAZV – Program Země
Doba trvání projektu: 5 let
Finanční podmínky:
Pozice financovaná projektem pokrývá měsíční hrubou mzdu 32 800 Kč (součet tarifu a příplatků z projektu) a projekt trvá do konce prosince 2028. Po tomto datu se snažíme zajistit další financování.
V případě nástupu do doktorského programu navíc obdrží student stipendium ve výši minimálně 7 700 Kč, které se u naprosté většiny studentů navyšuje při vykázání pedagogických aktivit (3 500 Kč) a při zapojení do vědecké činnosti (2 900 Kč). stipendium se může dále navyšovat na základě vědeckých výsledků. Stipendium bude vypláceno po dobu 48 měsíců.
Požadavky na kandidáty:
– Titul Ing. nebo Mgr. v oboru environmentální inženýrství, mikrobiologie nebo bioinformatika. Přihlásit se mohou i kandidáti, kteří s vysokou pravděpodobností dosáhnou titul nejpozději v červnu 2024.
– Zkušenost s laboratorní prací doložená absolvováním laboratorních kurzů, stážemi nebo jinou předchozí prací. Zvláště preferovaná je zkušenost s metodami molekulární biologie.
– Motivace pro vědeckou práci, samostatnost a vlastní aktivita, otevřenost komunikaci a spolupráci v multioborovém týmu
– Výborná úroveň mluvené i psané angličtiny