Přehled

Téma disertační práce bude zaměřené na studium distribuce léčiv v půdním ekosystému a jejich vlivu na tento ekosystém. Experimenty budou primárně probíhat v laboratorním prostředí s připravenou směsí vybraných farmak. Bude se sledovat vliv prostředí na koncentraci a distribuci reziduí léčiv v půdě, rostlinách a žížalách. Jakou proměnné budou vystupovat: složení půdy, typ pěstovaných rostlin, využívání hnojiva nebo biouhlu, střídání období sucha a zálivky, případně další. Pro analýzu bude využito kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS/MS). V rámci ekotoxikologické studie bude sledován vliv farmak na životní projevy zástupců edafonu (žížal) v kontaminované půdě a vliv léčiv na růst pěstovaných rostlin.

The topic of the dissertation will be focused on the study of the distribution of drugs in the soil ecosystem and their influence on this ecosystem. Experiments will primarily take place in a laboratory environment with a prepared mixture of selected pharmaceuticals. The influence of the environment on the concentration and distribution of drug residues in soil, plants and earthworms will be monitored. What variables will stand out: soil composition, type of cultivated plants, use of fertilizer or biochar, alternation of dry season and irrigation, possibly others. Liquid chromatography with mass detection (LC/MS/MS) will be used for analysis. As part of the ecotoxicological study, the effect of pharmaceuticals on the life manifestations of representatives of edafon (earthworms) in contaminated soil and the effect of drugs on the growth of cultivated plants will be monitored.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346