Přehled

Tématem dizertační práce je studium deformačních mechanismů ve slitinách s tvarovou pamětí pomocí termomechanických zkoušek a transmisní elektronové mikroskopie. Funkční termomechanické chování slitin NiTi nastává prostřednictvím deformačních procesů odvozených od martenzitické transformace, které jsou ideálním případě vratné – v uzavřeném termomechanickém cyklu přes transformační interval nezanechávají v austenitické fázi žádné mřížové poruchy. V reálném případě toto není pravda, zejména pokud martenzitická transformace probíhá pod vnějším mechanickým napětím, dochází k inkrementální plastické deformaci a mřížové poruchy v materiálu zůstávají. Cílem práce bude provádět cílené deformační zkoušky na tenkých drátech slitiny NiTi, pozorovat a analyzovat mřížové poruchy způsobené deformací pomocí skanovací a transmisní elektronové mikroskopie s cílem zjistit příčinu cyklické nestability a funkční únavy slitin NiTi.

Školitel: RNDr. Petr Šittner, CSc.