Přehled

Předmětem disertační práce bude studium možností využití vybraných druhů kvasinek a mikrořas (zejména heterotrofních) k produkci vybraných metabolitů s významnými biologickými účinky vhodných do potravin, krmiv, kosmetiky a potravinových doplňků. Budou charakterizovány růstové a produkční vlastnosti mikrobiálních producentů a analyzována struktura a účinky cílových metabolitů (př. proteiny, pigmenty, lipidy, beta-glukany). Součástí práce je optimalizace sady metod k posouzení komplexního účinku vybraných metabolitů na živé systémy. Bude sledován antioxidační a antimikrobiální efekt na různých typech mikroorganismů. Bezpečnost, nezávadnost a biologické účinky budou studovány pomocí testů cytotoxicity na lidských buněčných liniích. Dále bude sledována stabilita metabolitů v různých aplikačních formách v modelových a reálných systémech i v kontaktu s lidským organismem.

The aim of this PhD thesis will be the study of some yeasts and microalgae (mainly heterotrophic) to production of selected metabolites by significant biological effects applicable to food, feed, food supplements and cosmetics. Growth and production charactersitics of microbial producers will be characterized and structure and effects of target metabolites (proteins, pigments, lipids, beta-glucans) will be evaluated as well. As a part of this study optimization of methods for evaluation of complex effect of prepared metabolites on living systems. Antioxidative and antimicrobial effect will be evaluated using several types of test microorganisms. Safety, quality and biological effect will be studied using cytotoxicity tests on human cell lines with different type of detection. Stability in different application forms will be tested in model and real conditions.

Název programu: Potravinářská chemie
Školitel: doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346