Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31. 5. 2023

Úspěšný kandidát bude zapojen do projektu zabývajícího se výzkumem halidových perovskitů, RTG a SAXS experimentálního studia a numerických simulacích fázové segregace v těchto materiálech. Nabízíme: • Inspirativní vědecké prostředí ve výzkumné skupině složené z mezinárodně uznávaných výzkumníků i mladých vědců. • Špičkově přístrojově vybavenou RTG laboratoř (vysokoteplotní a nízkoteplotní rentgenové difraktometry, difraktometry pro zkoumání tenkých vrstev, systém SAXS) • Velmi dobře vybavená laboratoř pro přípravu, výzkum a charakterizaci materiálů (SEM, HR-TEM, DSC, AFM,…). • Úzkou mezinárodní spolupráci se špičkovými univerzitami a instituty po celém světě • Kariérní rozvoj, pracovní pozici na největší a nejprestižnější univerzitě v ČR

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • • Ph.D. titul v oboru fyzika kondenzovaných látek, chemie nebo materiálový výzkum • Pokročilé experimentální a teoretické zkušenosti v oblasti rentgenového rozptylu, rentgenové difrakce, SAXS, PDF analýzy a XRD/XRR výzkumu tenkých vrstev • Ochota podílet se na multidisciplinárním výzkumu • Vysoká motivace, práce samostatně i v týmu, zájem studovat nové perspektivní materiály

Expertíza

  • Experimentální a teoretické znalosti RTG. rozptylu, difrakce rtg. záření, SAXS

Požadované dokumenty

  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • seznam publikační aktivity
  • dva doporučující dopisy

Zveřejněno: 2023-03-31
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 2 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty