Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Pozice je financována z projektu ERC Starting Grant 2021 eWaveShaper (číslo projektu 101039339). V rámci tohoto projektu se uchazeč bude podílet na výzkumu kvantově koherentní interakce mezi světlem a volnými elektrony pro nejrůznější aplikace v pokročilé časově-rozlišené elektronové mikroskopii.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s elektronovou mikroskopií a optikou elektronových svazků na experimentální úrovni (zkušenosti s návrhem a implementací elektronových optických prvků) a základní zkušenosti s fyzikou femtosekundových laserových pulzů. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v impaktovaných časopisech. Vyžadujeme schopnost pracovat v týmu i samostatně v rychle se rozvíjejícím prostředí. Zájem o rozvoj přístrojů a programování jsou výhodou.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • motivační dopis

Zveřejněno: 2023-06-26
Nástup dle dohody: Ano
Doba trvání: 1 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty