Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.5.2024

Pozice ve skupině BSM fyziky ÚČJF vedené doc. M. Malinským je financována z projektu OPJAK No. CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 „Fundamental constituents of matter through frontier technologies“. Předpokládané datum nástupu je 1.10.2024, předpokládaná doba zapojení do řešení projektu jsou 2 roky (s možností prodloužení na 3 roky).

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Hledáme postdoktoranda s doktorským titulem (získaným nejpozději k datu nástupu) v teoretické částicové fyzice, astročásticové fyzice, kosmologii nebo příbuzných oborech. Ideální kandidát by měl mít odborné znalosti v široké škále témat zahrnující např. fenomenologické modely temné hmoty (zejména pro slabě vázaný temný sektor), modely vícekomponentní temné hmoty, mechanismy generování gravitačních vln ve fázových přechodech prvního řádu, modely neutrin, teoretické přístupy k problému flavouru atd. Zahraniční zkušenost velkou výhodou.

Expertíza

  • Fyzika neutrin, teoretická astročásticová fyzika, modely temné hmoty (zejména netermální) , fázové přechody a gravitační vlny, fyzika za Standardním modelem

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti

Kód pracovního místa: 202405-VP2-MFF-UCJF-030
Zveřejněno: 2024-03-29
Nástup dle dohody: Ano
Doba trvání: 2 roky
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt