Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Úspěšný kandidát bude zapojen do projektu zabývajícího se výzkumem korelace mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi materiálů a jejich katalytickými nebo elektrokatalytickými vlastnostmi. Výzkum se zaměřuje na přípravu a charakterizaci modelových katalytických systémů kontrolovanou na atomární úrovni. Nabízíme inspirativní vědecké prostředí, špičkově vybavenou laboratoř a úzkou mezinárodní spolupráci s předními zahraničními pracovišti. Tato pozice bude hrazena z projektu OP JAK – Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (QM4ST), registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_008/0004572.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • – Ph.D. titul v oboru fyzika nebo chemie udělen v roce 2018 nebo později – pokročilé znalosti v oblasti fyzikálně-chemických vlastností povrchů a pevných látek – praktická zkušenost s experimentálními metodami fyziky povrchů – zkušenost s elektrochemií povrchů vítána – vysoká motivace, práce samostatně i v týmu

Požadované dokumenty

  • dva doporučující dopisy
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • seznam publikační aktivity
  • doklady o vzdělání

Zveřejněno: 2023-12-21
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 1 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty