Přehled

Práce se bude zabývat přípravou a charakterizací materiálů – organických polovodičů, které jsou perspektivní pro využití v oblasti organické a hybridní fotovoltaiky. V rámci práce budou metodami materiálového tisku a dalšími metodami připravovány a charakterizovány organické solární články a studovány jejich vlastnosti. Pozornost bude soustředěna především na charakterizaci optických a elektrických vlastností materiálů a solárních článků. Cílem je optimalizace vlastností solárních článků s ohledem na jejich konkrétní možnosti uplatnění. Předpokládá se zapojení doktoranda do mezinárodního výzkumného projektu se zaměřením na organickou fotovoltaiku.

The work will deal with the preparation and characterization of materials – organic semiconductors, which are perspective for use in the field of organic and hybrid photovoltaics. Organic solar cells will be prepared and characterized by methods of material printing and other methods and their properties will be studied. Attention will be focused on characterization of optical and electrical properties of materials and solar cells. The aim is to optimize the properties of solar cells with respect to their specific application possibilities. It is expected that the PhD student will be involved in an international research project focusing on organic photovoltaics.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346