Přehled

NABÍDKA DOKTORSKÉHO STUDIA

Centrum biologie buňky na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty UK v Praze nabízí pracovní místa pro zájemce o PhD studium.
Zabýváme se především strukturně-funkční organizací buněčného jádra.

PhD projekty budou zaměřeny na:

  1. studium regulace genové exprese, signálních drah a post-translačních modifikací, a jejich narušení v různých patologických stavech.
  2. role mezigenních úseků ve funkční organizaci ribozomální DNA .
  3. strukturní organizaci vznikajících a zralých mRNA transkriptů sbalených do ribonukleoproteinových částic.
  4. trojrozměrnou architekturu chromatinu v buněčném jádře ve vztahu k transkripci, replikaci a genového umlčování.

Pro experimenty jsou na pracovišti používány zejména savčí buněčné kultury a molekulárně biologické přístupy. V plánu je také zavedení pokročilejších metod (např. CRISPR/Cas9 a práce s kmenovými buňkami). Zároveň jsou využívány bioinformatické přístupy a moderní metody světelné a elektronové mikroskopie včetně „live cell imaging“, superrezoluční mikroskopie, korelační světelné a elektronové mikroskopie, elektronmikroskopické tomografie a kryo-elektronové mikroskopie.

V případě zájmu zašlete stručný životopis na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Ing. Tomáš Vacík, PhD.
Ústav biologie a lékařské genetiky
1. lékařská fakulta UK
Albertov 4, 128 00 Praha 2
Tel.: +420-224 96 8015
email: tomas.vacik@lf1.cuni.cz.