Přehled

Práce je zaměřena na studium vztahu mezi molekulární strukturou a netriviálními optickými vlastnostmi jako je štěpení singletů (tzv. singlet-fission), multi-fotonová absorpce apod. Vlastnosti molekul budou studovány pomocí charakterizace absorpce, kvantového výtěžku a doby života fluorescence, vyhasínacích křivek časově rozlišené fluorescence a dále pak určováním multi-fotonového absorpčního průřezu a spekter. Bude využito jak ustálené optické spektroskopie, tak časově rozlišených optických metod. Během studia bude využívána unikátní aparatura pro charakterizaci fluorescence v magnetickém poli a laserová aparatura. Téma je řešeno v rámci výzkumného projektu financovaného Grantovou agenturou ČR.

Školitel: Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D.

Přihlášky podávejte do 30. 4.: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d