Přehled

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás z pověření ředitelky Odboru výzkumu a vývoje, Ing. M. Dvořákové s výzvou k předkládání žádostí pro zařazení do databáze oponentů/oponentek programu NAKI III:

Výzva

k předkládání žádostí pro zařazení do databáze oponentů/oponentek programu NAKI III – programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030
Ministerstvo kultury vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí pro zařazení do databáze oponentů/oponentek programu „NAKI III – programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030″.

Tato výzva je určena jak organizacím, které mohou nominovat své experty/expertky (s jejich souhlasem), tak jednotlivcům. Osoby, které jsou v zaměstnackém poměru k uchazeči/spoluuchazeči ve veřejné soutěži, resp. k účastníkovi/dalšímu účastníkovi (u podpořených projektů) projektu či jsou ve střetu zájmu, se nemohou podílet na hodnocení daného projektu.

Do databáze se hledají odborníci z oblasti humanitních věd, tematické priority programu NAKI III jsou uvedeny v příloze č. 1. Hodnocení projektů je honorováno podle platných předpisů.
Potenciální oponenti/oponentky pro hodnocení návrhů projektů musí splňovat odborné požadavky, které doloží citacemi svých max. 2 nejvýznamnějších a veřejně dostupných výsledků v tematické prioritě, ke které se hlásí.

Žádost o zařazení do databáze oponentů/oponentek programu NAKI III se podává vyplněním Přihlášky, která je přílohou č. 2. Součástí Přihlášky je vzor pro její vyplnění. V přihlášce prosím vyplňte všechny potřebné údaje (celý řádek 4 ve sloupcích A – Q a V, popř. nepovinně sl. R – U) a neměňte ji – upravená nebo nevyplněná přihláška nebude moci být přijata.

O zařazení do databáze expertů lze jednoduše požádat zasláním vyplněné Přihlášky e-mailem na adresu paní Markéty Hovorkové marketa.hovorkova@mkcr.cz. V případě problémů s vyplněním dotazníku, Vám ráda poradí (tel.: 257 085 561). Do předmětu e-mailu prosím uveďte: „Přihláška OP NAKI III“.

Přihlášky jsou přijímány do 16. května 2022, vyhodnocení došlých žádostí proběhne následně najednou a nejpozději v průběhu června žadatel/žadatelka obdrží vyjádření o jeho zařazení/nezařazení do databáze oponentů programu NAKI III.

Kritéria, podle nichž oponenti návrh projektu budou hodnotit, jsou uvedena v kap 13.1 Hodnocení návrhů projektů (str. 19) programu NAKI III.

Děkujeme za Váš čas, který laskavě věnujete těmto informacím, a doufáme ve Vaši kladnou odpověď a vyplnění a zaslání Přihlášky.

Přílohy:

  1. Tematické priority programu NAKI III
  2. Přihláška do databáze oponentů projektů a jejich výsledků Programu NAKI III (v Excelu)