Přehled

Ve výzkumu alkalicky aktivovaných pojiv začínají být stále populárnější jednosložkové systémy („one-part“), kdy je aktivátor v pevném stavu předem smíchán s prekurzorem, takže při použití tohoto pojiva stačí jen přidat vodu, podobně jako u běžného portlandského cementu. Z praktického hlediska je vedle zažitých postupů přípravy výhodné i to, že odpadá skladování vysoce alkalických roztoků a manipulace s nimi, ale klesá i vliv lidského faktoru na výsledné vlastnosti materiálu. Určitými úskalími naopak jsou hygroskopičnost aktivátoru, jeho rozpouštění ve vodě, potenciálně odlišná kinetika vzniku reakčních produktů ve srovnání s běžnými kapalnými aktivátory, ale i nízká účinnost při alkalické aktivaci, neboť se většinou používají spíše aktivátory s nižším pH a pokud možno v co nejmenších dávkách kvůli ekonomickým, ale i ekologickým aspektům. Od dvousložkových systémů se jednosložkové dále liší i reologií a funkcí přísad. Práce je proto zaměřena zejména na raná stádia alkalické aktivace jednosložkových systémů (reologie, vývoj teploty, reakční procesy, funkčnost organických přísad) a optimalizací jejich složení také vzhledem k dlouhodobým vlastnostem. Součástí práce bude i studium mikrostruktury těchto systémů, identifikace vznikajících produktů a podobně.

Školitel doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d