Přehled

Interakce proteinů s nukleovými kyselinami hraje zásadní roli v biologických systémech. Celá řada proteinů se váže sekvenčně specificky a další proteiny se váží na různé lokální struktury v DNA. V poslední době se ukazuje, že zejména přítomnost křížových struktur a G-kvadruplexů v DNA je významná pro regulace v buňce, ale i při regulaci životního cyklu různých viru. G-kvadruplexy se také velmi často vyskytují v promotorech lidských onkogenů a jsou proto uvažovány jako vhodné cíle pro protinádorovou terapii. V rámci této dizertační práce budou studovány interakce proteinů s lokálními strukturami DNA se zaměřením na křížové struktury a kvadruplexovou DNA. Budou využity bioinformatické, fyzikální, biochemické a molekulárně biologické metody včetně kvasinkového isogenního systému pro studium rozpoznávání nekanonických struktur a jejich interakci s nukleovými kyselinami. Pro studium lokalizace a interakcí v buněčných systémech budou také využity mikroskopické metody. Předpokládá se spolupráce se zahraničním pracovištěm.

Školitel prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d