Přehled

Disertační práce bude zaměřena na téma „Inovativní technologie v procesu čištění odpadních vod“. V teoretické části bude zpracována literární rešerše se zaměřením na inovativní technologie pro čištění odpadních vod jako jsou například membránové procesy, pokročilé biologické procesy, zero liquid discharge technologie, pokročilé oxidační procesy, Caviplasma, apod. Každý typ technologie bude podrobně popsaný s důrazem na využitelnost. Praktická část práce se bude zabývat návrhem technologie čištění odpadních vod a vývojem pilotního poloprovozního prototypu. Inovativní technologie bude testována na laboratorních a poloprovozních experimentech a data budou vyhodnocována za účelem optimalizace provozu. Cílem práce je návrh a použití inovativní technologie pro čištění odpadní vody.

Školitel doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d