Přehled

Cílem práce je studium degradace vybraných kontaminantů, pomocí řízených oxidačních procesů. Reaktivní formy kyslíku hrají zásadní roli při degradaci chemických nebo biologických kontaminantů v pokročilých oxidačních procesech. V rámci práce budou navrženy a vyvinuty nové přístupy k degradaci mikropolutantů. Degradační produkty anodické elektrooxidace budou analyzovány pomocí selektovaných analytických metod.

The aim of the thesis is to study the degradation of selected contaminants using controlled oxidation processes. Reactive oxygen species play a vital role in the degradation of chemical or biological contaminants in advanced oxidation processes. As part of the work, new approaches to the degradation of micropollutants will be designed and developed. Degradation products of anodic electrooxidation will be analyzed using selected analytical methods.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346