Přehled

RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o nás na www.recetox.muni.cz, www.facebook.com/recetox a www.youtube.com.

Environmentální chemie a modelování: Výzkumný program se dlouhodobě zaměřuje na získávání experimentálních dat o stavu a kontaminaci životního prostředí včetně jeho působení na člověka, modelování transportu a distribuce environmentálních polutantů a jejich akumulace v živých organismech i predikci souvisejících rizik. V souladu s výzkumnou strategií centra RECETOX jsou v tomto programu vyvíjeny nové přístupy k hodnocení komplexních environmentálních expozic, včetně studia tzv. lidského expozomu (tj. souboru faktorů, které mohou negativně ovlivňovat zdraví populace).

https://www.recetox.muni.cz/vyzkum/vyzkumne-programy/environmentalni-chemie-a-modelovani

Téma

Modelování prenatální a postnatální expozice dětí organickými látkami

Zvýšené koncentrace polutantů mohou negativně ovlivnit vývoj dětí v jejich prvních letech života. Naším výzkumným záměrem je modelování prenatální a postnatální expozice dětí organickými látkami, které mohou ovlivnit psychomotorický vývoj dětí. Dalším cílem je zjistit vliv stravovacích návyků, socio-ekonomických a fyziologických faktorů na zvýšené koncentrace polutantů v krvi matek a dětí.

Konkrétně se projekt zaměřuje na statistickou analýzu dat z biomonitoringu (například vztah mezi koncentracemi látek v pupečníkové krvi, mateřském mléce nebo moči a life-style faktorů u matek a dětí) a zejména na vytvoření toxikokinetických modelů k odhadu distribuce polutantů v cílových tkáních. Koncentrace polutantů v tkáních, získané pomocí modelu, budou porovnány s kritickými hodnotami koncentrací těchto látek, u kterých byl pozorován možný efekt na psychomotorický vývoj dětí. Modelování zahrnuje také simulaci distribuce polutantů v tkáních za různých podmínek, výpočet příjmu polutantů během expozice a identifikaci nejdůležitějších expozičních zdrojů. Student bude také spolupracovat na vývoji QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships) modelu k predikci toxického potenciálu látek, na základě jejich strukturálních a fyzikálně-chemických vlastností.

RECETOX Ph.D. pozice

 • 4letý Ph.D. studijní program s finanční podporou na 4 roky
 • Mezidisciplinární vědecká témata
 • Supervize od zkušených mentorů a vynikajících vědců a individuální studijní plán
 • Excelentní výzkumná infrastruktura
 • Mezinárodní mobilita a stáže
 • Mezinárodní a přátelské prostředí
 • Kurzy, které rozvíjejí přenositelné dovednosti

Požadavky na kandidáta

 • Magisterský titul z oblasti chemie, bioinformatiky, matematické biologie, popřípadě aplikované matematiky
 • Základy programování (Matlab nebo R-project)
 • Zájem o problematiku životního prostředí
 • Dobré matematické znalosti
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Aktivní znalost AJ

Před podáním formální přihlášky je nutné diskutovat výzkumné téma se supervizorem – kontaktujete přímo Kláru Komprdovou, Ph.D., klara.komprdova@recetox.muni.cz

Přihláška

Před konzultací tématu se supervizorem kandidáti musí zaslat následující dokumenty (i) curriculum vitae; (ii) motivační dopis; (iii) kontakt na tři osoby, které mohou na kandidáta poskytnout reference.

Přihlášku zasílejte e-mailem klara.komprdova@recetox.muni.cz / hr-rcx@recetox.muni.cz

 

Přihlášky budou přijímány do 31. 12. 2020. Hodnocení přihlášek bude probíhat průběžně podle pořadí v jakém budu přijaty a dokud pozice nebude obsazena. Vhodní kandidáti budou následně zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Do formální přihlášky do PhD studia na Masarykově univerzitě bude dále potřeba přiložit další dokumenty od kandidáta a ta  bude následně zpracováná přes elektronickou přihlášku ke studiu.

 

Více o nás

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.