Přehled

1)      Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

·         přednosta/ka pracoviště BIOCEV 1. LF UK,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na vědeckou činnost v oblasti biomedicíny.

 

Předpokládané jmenování do funkce k 1.7.2024.

 

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, odborná praxe v oboru min. 10 let, pedagogická praxe zejména v postgraduálním studiu min. 5 let, zkušenost s vedením vědeckého týmu, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborných a vědeckých týmů v oblasti biomedicínského výzkumu, aktivní znalost anglického jazyka, občanská bezúhonnost. Zkušenost s transferem vědeckých poznatků včetně patentů výhodou.

 

·         přednosta/ka Fyziologického ústavu 1. LF UK,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na fyziologii.

 

Předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2024.

 

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka v příslušném oboru, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, aktivní znalost anglického jazyka, občanská bezúhonnost.

 

Ad1)

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.),koncepcí pracoviště a případným souhlasem se zveřejněním osobních údajů přijímá do  25.4.2024, 12 hod.  přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2.  Informace na tel. č. 224964254 a www.lf1.cuni.cz (úřední deska).

 

 

2)      Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Fakultní nemocnice Bulovka vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB,
současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na chirurgii.

 

Předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2024.

 

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru chirurgie, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, aktivní znalost anglického jazyka, občanská bezúhonnost.

 

3)      Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

přednosta/ka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN,
současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na dermatovenerologii.

 

Předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2024.

 

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dermatovenerologie, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost.

 

 

4)      Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Revmatologického ústavu vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

přednosta/ka  Revmatologické kliniky 1. LF UK a RÚ,
současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na revmatologii.

 

Předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2024.

 

 

 

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru revmatologie, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost.

 

Ad 2) až ad 4)

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením a koncepcí pracoviště, přijímá do 25.4. 2024, 12 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32,  PSČ 121 08, Praha 2.  Informace na tel.č. 224964254 a www.lf1.cuni.cz (úřední deska).

 

—————————————————————————————————————————

 

Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky.

 

Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

 

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

– Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.

– 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist        v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

 

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že  byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.