Přehled

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Výzkumný pracovník – asistent v projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu
(DigiWELL, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583), výzkumný záměr č. 3  Personalizované digitální intervence pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu, výzkumná aktivita č. 3.4 Rozvíjení intervencí sociální práce přispívajících ke snižování digitální exkluze

Pozice: Výzkumný pracovník – asistent

Typ systemizovaného místa: Výzkumník I

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 2 úvazky, každý na 30 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá, tj. do 30. 6. 2028 (po dobu trvání projektu)

Mzdové podmínky:

 • dle platného mzdového předpisu OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno: český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně,
 • započaté studium doktorského studijního programu sociální práce, příp. sociální politika
 • znalost anglického jazyka (na úrovni B2)
 • aktivní publikační činnost
 • aktivní zkušenost s výzkumnou činností v oblasti sociální práce
 • předpoklady pro rozvoj samostatné vědecko-výzkumné činnosti

Popis pracovního místa:
Výzkumný pracovník – asistent bude:

 • podílet se na sběru kvalitativních dat (u cílové skupiny seniorů a ohrožených dětí), jejich zpracování a analýze;
 • pracovat pod vedením výzkumného pracovníka – seniora;
 • spolupracovat ve výzkumném týmu s dalšími výzkumníky včetně zahraničních;
 • dílčím způsobem se podílet na vybraných publikačních výstupech;
 • podílet se na diseminaci získaných poznatků o intervencích sociální práce přispívajících ke snižování digitální propasti mezi odborníky z aplikační sféry a vzdělávacích institucí.

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • rofesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání.

Přihlášky
Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu alena.kwintova@osu.cz nejpozději do 15. 12. 2023.
První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Fakulty sociálních studií si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.