Přehled

Téma doktorského studia se zaměřuje na výzkum hybridních a semiinterpenetrovaných polymerních hydrogelů na bázi polyethylenglykolu jako nové platformy pro návrh a vývoj biomateriálů s laditelnou vnitřní architekturou, modifikovatelnými mechanickými a transportními vlastnostmi. První fáze projektu se bude zaměřovat na optimalizaci přípravy hydrogelů na bázi chemických sítí polyethylenglykolu. Vlastnosti těchto sítí budou následně modifikovány s využitím dvou strategií – přípravy hybridních sítí interpenetrováním chemické sítě PEGu sekundární fyzikální sítí, a dále přídavkem semiinterpenetrujících nesíťovaných polymerních komponent. Cílem doktorského projektu bude nalezení vztahu mezi přípravou, strukturními a morfologickými parametry a užitnými vlastnostmi relevantními pro biomedicínské aplikace (mechanické, transportní). V konečném důsledku se doktorský projekt snaží poskytnout platformu pro návrh hydrogelů, které mohou posunout současné limity konvenčně používaných hydrogelů a otevřít nové obzory v jejich biomedicínském využití.

The topic of the doctoral study focuses on the research of hybrid and semi-interpenetrated polymer hydrogels based on polyethylene glycol as a new platform for the design and development of biomaterials with tunable internal architecture, modifiable mechanical and transport properties. The first phase of the project will focus on optimizing the preparation of hydrogels based on polyethylene glycol chemical networks. The properties of these networks will subsequently be modified using two strategies – the preparation of hybrid networks by interpenetrating the chemical network of PEG with a secondary physical network, and by the addition of semi-interpenetrating non-crosslinked polymer components. The goal of the doctoral project will be to find the relationship between preparation, structural and morphological parameters and useful properties relevant for biomedical applications (mechanical, transport). Ultimately, the doctoral project aims to provide a platform for the design of hydrogels that can push the current limits of conventionally used hydrogels and open new horizons in their biomedical use.

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346