Přehled

Cílem práce bude zavedení in vivo a in vitro modelů pro testování nových léčebných látek a postupů u cévních mozkových příhod s využitím nejnovějších zobrazovacích metod. V práci budou použity in vitro modely pro vývoj preparátů a jejich ověření bude prováděno na animálních modelech – potkan nebo myš. Cévní mozkové příhody jsou 2. nejčastější příčinou úmrtí celosvětově. Existují efektivní metody, které jsou však
pro velkou část pacientů nevhodné z důvodu vysokého rizika nežádoucích účinků. Zadání práce reaguje na skutečné klinické problémy a očekává se budoucí uplatnění výsledků práce v klinické praxi. Výsledky budou publikovány v prestižních vědeckých časopisech, případně budou předmětem patentových přihlášek. Konečným cílem je zlepšení stávajících léčebných metod akutních mozkových infarktů. Práce bude součástí projektu INBIO (Inženýrství nových biomateriálů a biofarmak pro diagnostiku a léčbu cerebrovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění) realizovaném Mezinárodním centrem klinického výzkumu FNUSA-ICRC, jehož je prof. Mikulík spoluřešitelem (objem 300 mil. Kč) a projektem OP VVV FIT (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, VÚVel). Projekty zajišťují pro studenta možnost placeného úvazku nad rámec stipendia a účast na zahraničních stážích. Student bude působit na společném pracovišti VÚVeL a FNUSA-ICRC, které má
veškeré vybavení, případně bude pracovat v laboratořích tuzemských firem a zahraničních akademických
pracovišť zapojených do projektu.

Stručné požadavky na studenta: http://www.med.muni.cz/index.php?id=366

 • Publikační činnost dle požadavků oborové rady.
 • Ochota pracovat s laboratorními zvířaty (součástí studia bude i zaučení manipulace se zvířaty a provádění
  chirurgických zákroků na laboratorních hlodavcích)
 • Podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou dvě publikace v Q1-2, nejméně jedna jako první
  autor. Disertační práce budou povinně v jazyce anglickém.
 • Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční
  instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky
  publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní
  spolupráci.
 • Účast na výuce oboru neurovědy.
 • Znalost anglického jazyka v rozsahu nezbytném pro studium odborné literatury a absolvování zahraniční stáže, pohovor v angličtině součástí přijímací zkoušky.

Školitel: Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Konzultant specialista: Doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D.
Název programu: Neurovědy
Název specializace: Neurovědy
Forma: doktorské prezenční
Pracoviště školitele: I. neurologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Počet stipendijních míst: 1

Informace o školiteli:
V databázi Web of Science má školitel >1000 citací, kumulativní impact factor >300, H-index >20. Má přibližně 100 článků v impaktovaných časopisech včetně publikací v nejprestižnějších periodikách NEJM (IF=72) a JAMA (IF=44). Školitel je/byl řešitelem a spoluřešitelem cca 20 grantových projektů podpořených z národních i mezinárodních programů v celkové hodnotě 250 milionů Kč a spoluřešitelem velkého  infrastrukturního projektu FNUSA-ICRC v hodnotě cca 4 miliardy Kč. V současné době se podílí na několika globálních projektech, do nichž se PhD studenti mohou zapojit.

Student může získat úvazek financovaný z grantových projektů.

Absolventi školitele:
2019 – MUDr. Michal Haršány, Ph.D.
2018 – MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. – během studia roční stáž na Mayo Clinic, USA, nyní výzkumná spolupráce s Mayo Clinic, složení zkoušek USMLE
2016 – MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. – získal Danubius Young Scientist Award za disertační práci vedenou doc. Mikulíkem, nyní fellowship na University of Calgary
2013 – MUDr. Petr Aulický, Ph.D.