Přehled

Lidský mozek je organizován do rozsáhlých mozkových sítí. Společný neurofyziologický podklad hemodynamických fluktuací měřených pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) a elektrické aktivity mozku měřené pomocí elektroencefalografie (EEG) umožňuje studovat mozkové sítě pomocí simultánně nabíraných EEG-fMRI dat. V minulých letech byly publikovány metody pro analýzu dynamické funkční konektivity na základě fMRI dat. Náplní disertační práce bude vývoj nových metod a modelů pro analýzu dynamické funkční konektivity (DFK) na základě fMRI dat s využitím informace obsažené ve spektru simultánně naměřeného EEG signálu. Nové metody budou testovány na syntetických datech a bude zhodnoceny jejich vlastnosti vzhledem k publikovaným metodám, které využívají pouze fMRI data. Dále budou nově vyvinuté metody a modely pro analýzu DFK a multi-lineárního rozkladu EEG spektra aplikovány na reálná data, což by mohlo přinést nové poznatky o fungování mozkových sítí a jejich elektrofyziologických projevech.

Předpokládá se, že student bude mít aspoň základní znalosti problematiky zpracování a analýzy signálů. Předpokládá se znalost prostředí Matlab, orientace v oblasti statistické analýzy. Výhodou je základní předchozí zkušenost s fMRI nebo jinými metodami pro mapování lidského mozku.

Stručné požadavky na studenta dle stávajících požadavků oborové rady

  • Publikační činnost dle požadavků oborové rady programu Neurovědy (http://www.med.muni.cz/index.php?id=659) – podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou nejméně tři práce v mezinárodních časopisech s minimálním IF=1 (alespoň u 2 z nich je nutné prvoautorství doktoranda a minimálně jedna z těchto dvou prací musí být práce originální).
  • Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
  • Znalost anglického jazyka v rozsahu nezbytném pro studium odborné literatury a absolvování zahraniční stáže.

Informace o školiteli

Školitel má dlouholeté zkušenosti v oblasti funkčního mapování mozku a v dané oblasti byl členem řešitelského týmu několika národních grantů. Již několik let, včetně své disertační práce, se zabývá vývojem metod pro zpracování simultánně naměřených EEG-fMRI dat. Školitel byl odborným konzultantem několika bakalářských a diplomových prací v oborech biofyzika (PřF MU) a biomedicínské inženýrství (FEKT VUT). Scientografické údaje školitele dle WoS: 80 článků; h-index 19; 1077 citací (bez autocitací).