Přehled

Disertační práce se zaměří na využití testů ekotoxicity na organismální a suborganismální úrovni při hodnocení vlivu environmentálně relevantních hladin vybraných skupin léčiv na biotu vodních a půdních ekosystémů. Cílem bude vypracování podrobné literární rešerše o aktuální situaci výskytu léčiv v ekosystému. V současné době nejsou ČOV schopny tyto látky zcela odbourat, takto se mohou dostat do ekosystému a mohou mít vzhledem ke svým fyziologickým funkcím dopad na biotu příslušných ekosystémů. Prostřednictvím testů ekotoxicity budou tyto účinky predikovány a budou posouzena rizika spojená s přítomností těchto látek v ekosystému.

Školitel doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d