Přehled

Školitel: doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Anotace: Nedávný výzkum ukázal, že vybrané heuristiky využívané při lidském rozhodování mohou být použity jako inspirace pro návrh nových algoritmů strojového učení. Ty mají díky silným předpokladům lepší vlastnosti zejména v případě menších objemů trénovacích dat (Taniguchi et al, 2018). Cílem tohoto projektu je zmapovat efekt vybraných psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení. V rámci úvodní rešerše proběhne analýza literatury z oblasti psychologie, kdy dojde k vytipování několika jevů vhodných k počítačové simulaci. Ty budou následně adaptovány do formy algoritmu strojového učení, implementovány a porovnány s existujícími přístupy.

Další informace o programu Aplikovaná informatika na FIS VŠE jsou na https://fis.vse.cz/doktorske-studium/aplikovana-informatika/.

Pokud jde o finanční zabezpečení studia, vedle řádného (nárokového) stipendia se doktorand může dále ucházet o stipendijní podporu prostřednictvím podávání projektů k interní grantové agentuře VŠE, účasti v nadstavbových fakultních podpůrných stipendijních programech, a může také získat mimořádné stipendium za významné publikace. Katedra v oblasti zaměření disertace rovněž opakovaně podává národní i mezinárodní projektové návrhy k externím agenturám; v případě získání projektu (dosavadní příklady viz https://kizi.vse.cz/english/research-projects/) může být studium podpořeno i z takového zdroje.

Vedle své hlavní náplně, tj. zpracování doktorské disertační práce v oblasti svého zaměření, doktorand plní i další standardní povinnosti doktorského programu: složení čtyř předepsaných zkoušek (z propedeutických i tematicky zaměřených předmětů), průběžné obhajoby a státní doktorské zkoušky, plnění publikačních minim, aktivní účast na fakultním doktorandském semináři.

FIS VŠE nabízí pro mimopražské doktorandy ubytování na svých kolejích, a další studentské výhody.

Zájemci ať kontaktují doc. Kliegra e-mailem (tomas.kliegr@vse.cz), a to s alespoň dvoutýdenním předstihem před květnovou, resp. lednovou, uzávěrkou přihlášek do doktorského studia, viz https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.