Přehled

Školitel: doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Anotace: Nedávný výzkum ukázal, že vybrané heuristiky využívané při lidském rozhodování mohou být použity jako inspirace pro návrh nových algoritmů strojového učení. Ty mají díky silným předpokladům lepší vlastnosti zejména v případě menších objemů trénovacích dat (Taniguchi et al, 2018). Cílem tohoto projektu je zmapovat efekt vybraných psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení. V rámci úvodní rešerše proběhne analýza literatury z oblasti psychologie, kdy dojde k vytipování několika jevů vhodných k počítačové simulaci. Ty budou následně adaptovány do formy algoritmu strojového učení, implementovány a porovnány s existujícími přístupy.