Přehled

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2024 na vybraná pracoviště 1.LF UK. Podrobnosti na úřední desce 1.LF UK.
https://www.lf1.cuni.cz/vypsani-vyberovych-rizeni-0324

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 1. 3. 2024 do 12,00 hod.  přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2.  Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“. Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:
– Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.
– 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist
v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.
Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že  byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.