Přehled

Předmětem práce bude výzkum vlivu jednotlivých výrobních opatření ve výrobě portlandského cementu, která jsou v současnosti překotně zaváděna v souvislosti s plněním výzev evropské dohody Green Deal pro snížení emisí oxidu uhličitého. Mezi základní opatření patří aplikace stále většího množství alternativních paliv nahrazujících fosilní paliva, používání alternativních nekarbonátových surovin pro výrobu slínku a rozšiřování spektra doplňkových cementářských surovin pro výrobu směsných cementů. Zároveň začínají být postupně zaváděny nové výrobní technologie a technologické prvky opět snižující emise oxidu uhličitého. Všechny tyto zásahy do zavedené výroby portlandského cementu musí mít nutně vliv na jeho složení a vlastnosti, což přináší nové výzvy v oblasti výzkumu a vývoje portlandského cementu.

The subject of the work will be research on the influence of individual production measures in the production of Portland cement, which are currently being rapidly introduced in connection with the fulfillment of the challenges of the European Green Deal agreement to reduce carbon dioxide emissions. Among the basic measures are the application of an increasing number of alternative fuels replacing fossil fuels, the use of alternative non-carbonate raw materials for the production of clinker and the expansion of the spectrum of supplementary cement raw materials for the production of mixed cements. At the same time, new production technologies and technological elements reducing carbon dioxide emissions are gradually being introduced. All these interventions in the established production of Portland cement must necessarily affect its composition and properties, which brings new challenges in the field of research and development of Portland cement.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346