Přehled

Děkan fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí/vedoucího Katedry životního prostředí

 

Počet volných míst:        1 místo odborná asistentka/odborný asistent

Výše úvazku:                     100 %

Předpokládaný nástup: květen 2024

Místo výkonu práce:      Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Náplň práce vedoucího katedry:

–          Odpovědnost za plnění pedagogických povinností akademických pracovník katedry vyplývající ze studijních programů a předpisů

–          Odpovědnost za vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost akademických pracovníků katedry

–          Odpovědnost za dodržování vnitřních předpisů univerzity a fakulty a za dodržování příkazů, směrnic, rozhodnutí nebo opatření vydávaných rektorem, prorektory, kvestorem nebo děkanem pracovníky katedry

–          Hodnocení činnosti katedry v termínech určených děkanem

–          Koncepce rozvoje činnosti katedry v termínech určených děkanem

–          Plnění příkazů děkana fakulty

–          Návrhy na zahraniční služební cesty pracovníků katedry

–          Návrhy na materiálně technické vybavení katedry

–          Spolupráce s proděkanem pro studium a rozvoj fakulty ve věcech souvisejících s výukou a rozvojem fakulty

–          Spolupráce s proděkany pro vědu a vnější vztahy a vedoucími pracovišť ve věcech souvisejících s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností

–          Spolupráce s tajemníkem fakulty ve věcech ekonomických a hospodářské-administrativních

–          Dbá na zlepšování pedagogické a vědecké kvalifikace akademických pracovníků katedry

 

Požadavky:

–          zkušenost v oblastech přírodních věd, ochrany životního prostředí.;

–          zapojení do výuky;

–          významné zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru;

–          příprava a řešení projektů;

–          vedení závěrečných prací studentů;

–          schopnost samostatné tvůrčí práce ale i práce v kolektivu;

–          vzdělání nebo praxi v oboru;

–          výborná znalost českého jazyka slovem a písmem;

–          výborná znalost anglického jazyka slovem a písmem;

–          titul Ph.D. v přírodovědných oborech

–          odpovídající publikační aktivita; zapojení a vedení projektů; přechozí zapojení do výuky a vedení studentů; zahraniční zkušenosti, a zkušenosti z praxe;

 

Nabízíme:

–          zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award

–          odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky;

–          podporu při dalším vzdělávání a zvyšováním kvalifikace, účast na konferencích;

–          týmovou práci;

–          tvůrčí volnost;

–          flexibilní pracovní dobu, částečně i formou Home office

–          zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, unišeky, sickdays.

Popis pracovních podmínek: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo přímo u Mgr. Ing. Jiřího Lehejčka, Ph.D. jiri.lehejcek@gmail.cz, tel. +420 732 978 118

Požadované dokumenty v přihlášce:

–          odborný životopis – uvést kontakt – email/telefon

–          kopie dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech

–          motivační dopis

–          návrh vědecko-výzkumné aktivity na období 3 let v rozsahu 1 A4

–          přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech aj.

–          seznamem publikační a grantové činnosti, a příspěvků na konferencích

 

Přihlášku s povinnými přílohami zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz nejpozději 31. 3. 2024.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aktivně podporuje genderovou rovnost, rozmanitost a začlenění a podporuje přihlášky ze všech částí společnosti.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.