Přehled

Vědecká osobnost I. v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení, č. OU-92891/20-2024, na obsazení následujícího systematizovaného pracovního místa:

 • 2 místa neakademického pracovníka – Vědecká osobnost I. (systematizovaná pozice Výzkumník IV) v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries,
  reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048

Kvalifikační předpoklady a další požadavky:

 • minimálně 10 let praxe ve výzkumu; EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group);
 • minimálně vysokoškolské vzdělání III. stupně;
 • publikační a výzkumná činnost v oboru sociální práce, sociální politika, kriminologie, příp. oboru příbuzném (minimálně 15 publikací typu Jimp, Jsc, B, C v databázích WoS/SCOPUS);
 • H-index výzkumníka minimálně 8, případně doložitelných 60 citací vlastních prací;
 • doložitelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu (minimálně 3 projekty za 10 let);
 • absolvování zahraničních stáží v souhrnné délce 8 měsíců;
 • znalost anglického jazyka, výborné komunikační dovednosti srovnatelné s úrovní B2. Znalost dalších jazyků výhodou;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • schopnost týmově pracovat ve spolupráci se zahraničními výzkumnými pracovišti (partnerskými univerzitami).

Popis pracovní náplně pracovního místa:
Výzkumník IV určuje směr výzkumné, vývojové a inovační činnosti v příslušném oboru. Je vůdčí vědeckou osobností, která se významně podílí na rozvoji daného oboru v mezinárodním měřítku a vede větší výzkumné týmy. Výzkumník IV samostatně řeší složité vědeckovýzkumné/ vývojové úkoly s důležitým významem pro rozvoj jeho oboru, iniciuje výzkumné projekty, vede výzkumný tým a spolupracuje se zahraničními výzkumníky, má aktivní publikační činnost podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zajišťuje financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu). Dále se Výzkumník IV podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti a na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností. Výzkumník IV se může podílet na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech nebo jako školitel v doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací).
Objem pracovní činnosti v jednotlivých oblastech se odvíjí od výše konkrétního úvazku.

Mzdové podmínky:

 • dle platného mzdového předpisu OU

Předpokládaný nástup:

 • 1. října 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 2x 40 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá, tj. do 31.8.2027 (po dobu trvání projektu REFRESH)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

anglický

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti;
 • návrh vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro následující termín, tj. 31.8.2027 v dané oblasti (viz výše) v rozsahu max. 2 normostran.

Veškeré výše uvedené dokumenty do výběrového řízení zasílejte elektronicky na emailovou adresu alena.kwintova@osu.cz nejpozději do 15. srpna 2024. První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Fakulty sociálních studií si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
Děkanát Fakulty sociálních studií
Alena Kwintová
e-mail: alena.kwintova@osu.cz