Přehled

PhD téma pro obor Onkologie a hematologie
školitel Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD

Specializace: Hematologie, forma: doktorské prezenční

Téma: ÚLOHA NEKÓDUJÍCÍCH RNA V BIOLOGII B BUNĚČNÝCH LYMFOMŮ

Anotace: Opakovaně byla popsána deregulace nekódujících RNA tzv. microRNA u B buněčných lymfomů jako je folikulární lymfom (FL), difuzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) či Richterova transformace chronické lymfocytární leukémie (CLL) a jejich vliv na přežívání pacientů. Ukazuje se, že miRNA mají zřejmě podstatnou roli také v histologické transformaci indolentních lymfomů do agresivnějších forem onemocnění (Musilová et al….Mraz, Blood, 2018; Musilova and Mraz, Leukemia, 2018). Disertační práce se bude zabývat analýzou exprese a funkce miRNA a dalších nekódujících RNA a jejich cílů u folikulárního lymfomu a jejich úlohou v histologické transformaci do agresivnějšího typu lymfomu. Analýzy budou doplněny o vztah exprese miRNA a jejich cílových genů k chromozomálním a genovým aberacím. Studována bude korelace hladin miRNA s klinickými údaji, přežitím, prognostickými markery a funkce vybraných miRNA a jejich cílů. Výsledky mohou přispět k pochopení biologie B buněčných lymfomů a přinést nové diagnostické a prognostické informace pro pacienty s těmito malignitami.

Napojení na grant: částečný úvazek v rámci řešení grantu AZV/ERC/NPÚ

Školitel: Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD

Stručné info o školiteli: H-index 18 (citace na WOS > 950, 30 publikací s IF, celkový IF 250), v současné obě řešitel 4 grantů (AZV, ERC, GAMU, NPÚ), množství mezinárodních spoluprací: Universita Southampton, UCSD, Mayo Clinic, Dana-Farber Cancer Institute, EMBL, Uni Torino (možnost stáží), člen Comitte Evropské hematologické asociace, oponent časopisů v oboru: Blood, Leukemia, Leuk Lymphoma, Leukemia Research; ocenění: Cena Neuron, cena Evropské hematologické asociace, České hematologické asociace, rektora MU, Cena nadace pro transplantaci kostní dřeně, Společnosti pro Biochemii a mol. biologii, Discovery Award od Novartis, detailně na: http://www.cmbgt.cz/doc-mudr-mgr-marek-mraz-ph-d/t4081 a také na: https://is.muni.cz/auth/osoba/101627

Stručné požadavky na studenta dle stávajících požadavků oborové rady: student musí mít magisterský titul z oboru se zaměřením na molekulární biologii, fyziologii nebo genetiku nebo biochemii či příbuzný obor. Student musí před přihlášením kontaktovat školitele (marek.mraz@email.cz). Pro ukončení studia PhD je třeba splnit podmínky oborové rady viz webová stránka oborové rady na LF MU, prvoautorská publikace v časopise s IF je samozřejmostí. Nutnost absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Student bude pomáhat při přípravě předmětu „Moderní metody v analýze genomu. Vyžadována běžná znalost AJ (psaní a komunikace).

Pracoviště školitele: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a CEITEC MU
Počet stipendijních míst na téma: 2