Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Tenure track výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

Výše uvedené pracovní místo bude obsazeno v rámci projektu „REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“, reg. č. CZ.10.3.01/00/22_003/0000048, operační program Spravedlivá transformace, Social Lab 1 Governance of Sustainability Transition a to zahraničním nebo českým vědeckým pracovníkem s vynikajícími vědeckými výsledky mezinárodního rozsahu v oblasti sociální geografie, urbánního, lokálního a regionálního rozvoje a/nebo v oblasti tranzice k udržitelnosti a governance s vysokým přínosem pro tuto zkoumanou oblast výzkumu.

Systemizované místo:

 • výzkumník III (neakademický pracovník)

Popis pracovní náplně:

 • tenure track výzkumník samostatně řeší náročné vědecko-výzkumné úkoly v oblasti sociální geografie a/nebo transformace udržitelného rozvoje
 • podílí se na realizaci výzkumného programu Social Lab 1 Governance of Sustainability Transition a spolupracuje se členy výzkumného týmu a zapojenými výzkumníky
 • aktivně publikuje podle požadavků oboru
 • Kvalifikační předpoklady a další požadavky
 • samostatný zahraniční výzkumník, případně nadprůměrně talentovaný domácí výzkumník se zahraniční zkušeností (min. 3 měsíce)
 • doktorský titul (Ph.D.) v oboru sociální geografie nebo příbuzném oboru (v případě doktorského titulu získaného v zahraničí bude vyžadováno uznání zahraničního vysokoškolského titulu)
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R3 – Established/R4 – Leading (research group), alespoň 5 let praxe ve výzkumu po získání Ph.D.
 • výzkumník musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo musí dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci v oblasti sociální geografie a/nebo transformace udržitelného rozvoje
 • hluboké znalosti a pracovní schopnosti v oblasti ekonomické geografie, statistických metod a GIS jsou preferovány
 • pro FORD 1,3,5: 3x Jimp, pro FORD6: min. 7 publikací typu Jimp, Jsc, B, C, kdy výstupy jsou srovnatelné s výzkumem na mezinárodní úrovni (za významnější se považují ty publikace, kde je daný výzkumník/pracovník hlavním autorem, případně časopisy Q1 a Q2), mohou být zahrnuty odkazy na předtisky, jsou-li volně dostupné (předtisky by měly být řádně odkazovány a měl by být poskytnut buď odkaz na předtisk, nebo DOI)
 • H-index výzkumníka min. 3 (FORD 1,3,5), 2 WOS/4 Scopus/4 Scholar (FORD6). Případně doložitelných 30 citací vlastních prací
 • doložitelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu, případně realizace zahraničních stáží v souhrnné délce 3 měsíců
 • plynulá angličtina min. úroveň B2, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatný, zodpovědný a kreativní přístup k práci

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 100%

Předpokládané datum nástupu:

 • 1. května 2024 (nebo dle dohody), pracovní poměr na dobu určitou

Mzdové podmínky:

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU a podmínkami projektu REFRESH pro pozici Samostatného výzkumníka III, úvazek 100% = 65 000,- Kč před zdaněním + odměny za dosažené cíle

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • anglický (uchazeči ze zahraničí)
 • český (uchazeči z ČR)

Požadované dokumenty (v anglickém jazyku):

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (ke stažení na www.osu.cz)
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • návrh čtyřletého výzkumu týkající se alespoň jedné z výše uvedených oblastí výzkumu v rozsahu nejvýše 5 normostran

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu personalni.prf@osu.cz nejpozději do 31. března 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Pracovní pozice byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048, Operační program Spravedlivá transformace.

Věcné informace je možné získat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresupetr.rumpel@osu.cz, vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, vedoucíVýzkumného programu Social Lab 1, projekt REFRESH

Formální informace lze získat na personálním oddělení: lucie.malovcova@osu.cz.