Přehled

Studijní program Management je akreditován v českém i v anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia jsou 4 roky.
Mezi povinnosti studenta patří absolvovat nejméně 4 předměty, složit státní doktorskou zkoušku, plnit publikační minima, průběžně pracovat na disertační práci a připravovat se na a úspěšně splnit obhajobu.
Cílem doktorského studijního programu Management je zejména výchova vědeckých pracovníků schopných vytvářet a dlouhodobě udržet podmínky pro rozvoj jednotlivých oblastí teorie managementu. V souladu s tímto cílem studijní program umožňuje prohloubení teoretických poznatků v oblasti managementu a poskytuje nástroje pro vědecko-výzkumnou práci s využitím jak kvantitativních, tak kvalitativních metod. Úspěšné ukončení této vědecké výchovy umožní absolventům pokračovat v další vědecké činnosti s důrazem na interdisciplinární přístup či povede ke zkvalitnění jejich manažerské práce využitím principů praxe založené na vědecké evidenci (evidence-based practice).
Zájemci o doktorské studium na Fakultě managementu s tématy z výzkumné oblasti finančního managementu, ekonomické analýzy práva, oceňování majetku, nestatistického zpracování dat či fuzzy logiky se mohou obrátit na vedoucí příslušné katedry.
Kontakty a více informací na https://fm.vse.cz/doktorske-studium/seznam-skolitelu/.
Přihlášky naleznete na https://insis.vse.cz/prihlaska/.
Termíny příjmu přihlášek naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/.

https://nf.vse.cz/homepage/studenti/doktorske-studium/