Přehled

Předmětem dizertační práce bude syntéza a studium vlastností polymerů na bázi organických vysoce-výkonných pigmentů pro aplikace v oblasti organické elektroniky a bioelektroniky. Studován bude jak vliv postranních alifatických řetězců vázaných na laktamových jednotkách organických pigmentů, tak vliv komonomerních aromatických jednotek elektron-akceptorního i donorního charakteru na optoelektrické vlastnosti výsledných derivátů.

The subject of the dissertation thesis will be the synthesis and study of the properties of polymers based on organic high-performance pigments for applications in the field of organic electronics and bioelectronics. The influence of aliphatic side chains linked to the lactam units of organic pigments as well as the influence of comonomeric aromatic units of both electron acceptor and donor character on the optoelectric properties of the resulting derivatives will be studied.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346