Přehled

Práce bude zaměřena na studium tepelných vlastností objemových materiálů připravených 3D tiskem. Experimentální část bude zaměřena na měření vlastností materiálů s příměsemi (pigmenty, barviva, kovy) pomocí plošných a bodových teplotních snímačů (termočlánek, termokamera). Při práci bude využita nová metoda vycházející z teplotních měření odezev na puls nebo skok dodaného tepla umožňující komplexní hodnocení vlastností uvedených látek. K měření absorpčních a emisních vlastností uvedených PCM materiálů bude využita termokamera. Ke zpracování dat budou využity metody obrazové analýzy.

Školitel prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d