Přehled

Předmětem disertační práce bude screening vybraných druhů mikroorganismů produkujících extracelulární polysacharidy. Mikroorganismy budou kultivovány v monokulturách i ve vhodných kokulturách, a to jak za optimálních, tak i za stresových podmínek (zejména nutriční stres a vliv těžkých kovů) a rovněž na odpadních substrátech. Produkované exopolysacharidy budou charakterizovány z hlediska struktury a biologických účinků. Cílem bude získat vysoké výtěžky preparátů využitelných v potravinářství, kosmetice i farmacii. Součástí práce je i hodnocení komplexního účinku připravených exopolysacharidů na živé systémy. Bude sledován antioxidační účinek a antimikrobiální efekt na různých typech mikroorganismů. V rámci studia bezpečnosti, nezávadnosti a biologických účinků bude optimalizována baterie testů cytotoxicity na humánních buněčných kulturách (suspenzních I adherentních) s různými typy detekce. Bude provedena podrobná charakterizace aplikačních forem a testována jejich dlouhodobá stabilita v různých modelových i v reálných podmínkách.

This thesis is focused on screening of some microorganisms to effective production of extracellular polysaccharides. Microorganisms will be cultivated in monocultures and co-cultures under optimum conditions and external stress (predominantly nutrition stress and effect of heavy metals) and on some waste substrates. Produced exopolysaccharides will be characterized structurally and biologically with the aim to reach hogh yields of preparatves applicable to food supplements, pharmacy and cosmetics. As a part of this study optimization of methods for evaluation of complex effect of prepared cell mixtures on living systems. Antioxidative effect will be evaluated spectrophotometrically, antimicrobial effect will be evaluated using several types of test microorganisms. Safety, quality and biological effect will be studied using a battery of cytotoxicity tests on human cell lines with different type of detection. Detailed characterization of application forms will be performed and long-term stability in some model and reals conditions will be tested.

Název programu: Potravinářská chemie
Školitel: doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346