Přehled

Náplní práce je syntéza funkcionalizovaných polyesterových pryskyřic s bio-složkou nebo složkou z recyklovatelných odpadních surovin a to s budoucím záměrem využití těchto materiálů pro 3D tisknutelné aplikace. Zkoumána bude kinetika foto- resp. termicky iniciovaného síťování polymeru s možností analýzy kinetických parametrů pomocí reologických veličin (např. viskozita, fázový a soufázový modul) a Ramanových spekter. Využití simultánního měření reologie a Ramanovy spektroskopie umožní detailní pochopení reakčního mechanismu za působení nejen teplotních, ale i mechanických vlivů, což je klíčové pro správné nastavení reologického chování a kinetiky vytvrzování 3D tiskových pryskyřic. Experimenty a jejich vyhodnocení budou probíhat částečně na VUT v Brně a částečně na Univerzitě Johannese Keplera v Linci (pobyt zde je možno financovat např. formou stipendia programu ERASMUS).
Školitel: Doc. Milan Kráčalík (Univerzita Johannese Keplera v Linci)

The content of the work is the synthesis of functionalized polyester resins with a bio-component or a component from recyclable waste raw materials, with the future intention of using these materials for 3D printable applications. The kinetics of photo- or thermally initiated polymer cross-linking with the possibility of analyzing kinetic parameters using rheological parameters (e.g. viscosity, storage and loss modulus) and Raman spectra. The use of simultaneous measurement of rheology and Raman spectroscopy will enable a detailed understanding of the reaction mechanism under the influence of not only temperature but also mechanical influences, which is key for the correct setting of the rheological behavior and curing kinetics of 3D printing resins. The experiments and their evaluation will take place partly at the BUT in Brno and partly at the Johannes Kepler University in Linz (the stay here can be financed, for example, by a scholarship from the ERASMUS program).

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Milan Kráčalík, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346