Přehled

Nukleové kyseliny se vyskytují ve všech buňkách. Pro DNA je nejobvyklejší stukturou tzv. B-DNA struktura, nicméně DNA je velmi dynamická molekula a v závislosti na prostředí, sekvenci a interakci s jinými molekulami a proteiny se může vyskytovat v mnoha dalších dvou nebo více-řetezcových strukturách. RNA je ještě dynamičtější molekulou a její správné uspořádání je zásadní pro její správnou funkci. V rámci tohoto tématu se bude pomocí molekulárně biologických metod zkoumat jak potraviny a doplňky stravy interagují s nukleovými kyselinami a jejich různými strukturními motivy. V rámci studia budou využity bionformatické a biofyzikální a molekulárně biologické metody ke studiu výskytu lokálních struktur v nukleových kyselinách a jejich interakce s látkami, které se uplatňují v medicíně a potravinářství.

Nucleic acids are found in all cells. For DNA, the most common structure is the so-called B-DNA structure, however, DNA is a very dynamic molecule and depending on its environment, sequence and interaction with other molecules and proteins, it can occur in many other double or multi-stranded structures. RNA is an even more dynamic molecule, and its proper arrangement is essential for its proper function. Within this topic, molecular biological methods will be used to investigate how foods and dietary supplements interact with nucleic acids and their various structural motifs. As part of the study, bioinformatic and biophysical and molecular biological methods will be used to study the occurrence of local structures in nucleic acids and their interaction with substances that are used in medicine and the food industry.

Název programu: Potravinářská chemie
Školitel: prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346