Přehled

V průběhu posledního desetiletí byla objevena celá řada exoplanet. U některých z nich byly prokázány i tak zvané probiotické atmosféry, v nichž je pravděpodobná přítomnost nebo syntéza molekulárních prekurzorů života. Tato syntéza může být iniciována zářením, hvězdným větrem, vulkanickou činností nebo blesky, tedy elektrickými výboji. Cílem doktorského studia je experimentální syntéza molekulárních prekurzorů života vyvolaná působením různých typů elektrických výbojů v probiotických atmosférách s rozličným složením. Experimentální systém bude provozován ve stacionárním režimu za různých tlaků, čímž bude možné studovat i dlouhodobé působení elektrických výbojů. Předpokládá se rovněž studium za různých teplot. Elektrické výboje budou studovány pomocí optické emisní spektrometrie a elektrických měření. Plynné produkty budou stanovovány pomocí in situ hmotnostní spektrometrie s reaktivní ionizací a infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací, částečně bude využito i dalších analytických technik. Celé studium bude realizováno v rámci celoevropského výzkumného programu Europlanet.

Školitel prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d