Přehled

V průběhu posledního desetiletí byla objevena celá řada exoplanet. U některých z nich byly prokázány i tak zvané probiotické atmosféry, v nichž je pravděpodobná přítomnost nebo syntéza molekulárních prekurzorů života. Tato syntéza může být iniciována zářením, hvězdným větrem, vulkanickou činností nebo blesky, tedy elektrickými výboji. Cílem doktorského studia je experimentální syntéza molekulárních prekurzorů života vyvolaná působením různých typů elektrických výbojů v prebiotických atmosférách s rozličným složením. Experimentální systém bude provozován ve stacionárním režimu za různých tlaků, čímž bude možné studovat i dlouhodobé působení elektrických výbojů. Předpokládá se rovněž studium za různých teplot. Elektrické výboje budou studovány pomocí optické emisní spektrometrie a elektrických měření. Plynné produkty budou stanovovány pomocí in situ hmotnostní spektrometrie s reaktivní ionizací, infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací a dostupných analytických technik (IMS, GC-MS). Celé studium bude realizováno v rámci celoevropského výzkumného programu Europlanet.

During the last decade, a huge number of exoplanets was discovered. Some of their atmospheres seems to be similar to the so-called prebiotic atmospheres and thus, synthesis of molecular life precursors is probable. This synthesis can be initiated by radiation, star winds, volcanism or by lightning, i.e. by electrical discharges. The aim of the PhD study is experimental observation of life precursors synthesis initiated by different electrical discharges generated in prebiotic atmospheres with various compositions. Experimental system will be operating at different pressures in the stationary regime. Thus, longer operation of the discharges will be proceeded. The temperature dependence of observed processes will be studied, too. Electrical discharges will be diagnosed by optical emission spectrometry and by electrical measurements. The gaseous products will be determined by in situ proton transfer reaction mass spectrometry, Fourier transform infrared spectrometry as well as by available analytical techniques (IMS, GC-MS). The whole study will be carried out under the frame of the Europlanet research network.

Název programu: Fyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346