Přehled

Znečištění ovzduší patří v současné době k prioritním problémům v ochraně životního prostředí. Jedním z nejzávažnějších polutantů jsou pevné částice, které jsou emitovány do ovzduší především antropogenní činností (průmysl, doprava). Tyto částice jsou jedním z možných mechanismů vyvolávajících oxidační stres, který je způsobený nerovnováhou mezi produkcí a akumulací reaktivních forem kyslíku nebo volných radikálů v buňkách a tkáních a schopností biologického systému detoxikovat tyto reaktivní produkty. Jedním ze způsobu vyjádření toxicity pevných částic je stanovení oxidačního potenciálu. Cílem práce proto bude hodnotit oxidační potenciál emitovaných pevných částic pomocí aceluralních testů, na jejichž základě bude možné vyhodnotit vliv těchto částic na zdraví člověka, vč. návrh opatření na snížení zdravotních rizik.

Air pollution is currently one of the priority problems in environmental protection. One of the most serious pollutants are solid particles that are emitted into the air mainly by anthropogenic activities (industry, transport). These particles are one of the possible mechanisms causing oxidative stress, which is caused by an imbalance between the production and accumulation of reactive oxygen species or free radicals in cells and tissues and the ability of the biological system to detoxify these reactive products. One way of expressing the toxicity of solid particles is to determine the oxidation potential. The aim of the work will therefore be to evaluate the oxidation potential of emitted solid particles using acelular tests, on the basis of which it will be possible to evaluate the effect of these particles on human health, incl. proposal for measures to reduce health risks.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346